پیشرفته

~!@#$%^&*()_+-=.,;:
با "|" جدا شود
با "|" جدا شود

تنظیمات

(!, 1, I, i, l, O, 0, o, ^, نقطه, کاما)